Przejdź do treści
Pobierz wyniki

Konsultacja nr 1/2022

Ankieta dla mieszkańców gminy Opoczno

Wyniki konsultacji:

W konsultacji wzięło udział 19 osób

Pytania:

Czy brała Pani/Pan udział w jakichkolwiek konsultacjach społecznych prowadzonych przez Gminę Opoczno? : *

Na to pytanie odpowiedziało 19 osób

6 odpowiedzi (32%)

Ankieta internetowa

2 odpowiedzi (11%)

Spotkanie konsultacyjne w sprawach publicznych

1 odpowiedź (5%)

Zgłaszanie pisemnie uwag do programów, projektów, strategii itp.

1 odpowiedź (5%)

Uczestnictwo w komisji lub/i sesji Rady Miejskiej w Opocznie

5 odpowiedzi (26%)

Otwarte zebranie z mieszkańcami

5 odpowiedzi (26%)

Nie brałam/em udziału

Czego dotyczyły konsultacje w których Pan/Pani uczestniczyła? *

Na to pytanie odpowiedziało 19 osób

2 odpowiedzi (11%)

Zagospodarowanie przestrzenne

1 odpowiedź (5%)

Opinie do dokumentów strategicznych

1 odpowiedź (5%)

Uwagi lub/i opnie do programów współpracy (np. z organizacjami pozarządowymi itp.)

6 odpowiedzi (32%)

Budżet Obywatelski

3 odpowiedzi (16%)

Fundusz sołecki

4 odpowiedzi (21%)

Nie dotyczy

2 odpowiedzi (11%)

Inne

Jak ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z jakości konsultacji prowadzonych dotychczas przez Gminę Opoczno? *

Na to pytanie odpowiedziało 19 osób

3 odpowiedzi (16%)

Skrajnie niezadowolony

2 odpowiedzi (11%)

Bardzo niezadowolony

3 odpowiedzi (16%)

Trochę niezadowolony

4 odpowiedzi (21%)

Trochę zadowolony

3 odpowiedzi (16%)

Bardzo zadowolony

4 odpowiedzi (21%)

Nie dotyczy

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.