Przejdź do treści

Zgłoszenie nr PZS/002/2024

uszkodzona lampa przy ul. Drzymały 7

Opis zgłoszenia:

uszkodzona lampa przy ul. Drzymały 7

   Komórka: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kategoria: Infrastruktura
Podkategoria: nieświecąca latarnia drogowa
Data rejestracji:
04.03.202414:10
   Priorytet: Normalny
Status: Zgłoszone

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.