Przejdź do treści

Zgłoszenie nr PZS/001/2024

Brak oświetlenia

Opis zgłoszenia:

Brak oświetlenia chodnika i ulicy pomiędzy numerem 10 a 14 .

Lokalizacja:

   Komórka: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kategoria: Infrastruktura
Data rejestracji:
19.02.202421:15
   Priorytet: Normalny
Status: Zgłoszone

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.