Przejdź do treści

Pomoc

Logowanie za pomocą Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej

        Po wybraniu logowania Węzłem Krajowym użytkownik zostanie przekierowany na stronę https://login.gov.pl/ gdzie może wybrać jeden z wielu sposobów  logowania:

W przypadku wybrania logowania Profilem Zaufanym konieczne będzie dodatkowe wpisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego na numer telefonu komórkowego użytkownika (tzw. dwuskładnikowe uwierzytelnianie):

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) to jeden login i jedno hasło do wielu usług, portali, platform takich jak: ePUAP, PUE, CEIDG, biznes.gov.pl, praca.gov.pl ale również dostęp do powiatowych, gminnych czy miejskich portali skierowanych do mieszkańców tych jednostek.

 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.