Przejdź do treści

Pomoc

Czas na odpady

Pozycja   daje możliwość użytkownikowi wglądu do widoku modułu Czas na odpady, pozwalajacego podejrzenie harmonogramów wywozu odpadów wprowadzonych przez urząd, informacji na temat segregowania poszczególnych frakcji, informacji o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Moduł pozwala również na określenie wykorzystywanych adresów dla których mogą być wyświetlane harmonogramy wywozu odpadów jak i podgląd oświadczeń o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczną złożonych w systemie.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.