Przejdź do treści

Pomoc

Jak segregować?

Zakładka Jak segregować? pozwala użytkownikowi na zapoznanie się z informacją, wprowadzoną przez urząd, jaki rodzaj odpadów należy wrzucać do pojemników z odpadami dotyczącymi danej frakcji odpadów. 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.