Przejdź do treści

Pomoc

Udział w konsultacjach

Użytkownik chcąc wziąć udział w danej konsultacji, po przejściu do podglądu wybranej konsultacji, musi kliknąć w przycisk . Przycisk będzie widoczny do momentu zakończenia okresu konsultowania, określonego przez datę zakończenia w sekcji danych podstawowych konsultacji.

Sposób w jaki użytkownik może wziąć udział w konsultacji jest ograniczony przez ustawienia danej konsultacji. W zależności od ustawień w konsultacjach mogą brać udział osoby niezalogowane, tylko zalogowane lub tylko osoby oisuadające kontekst firmowy.

W przypadku gdy udział w konsultacji został zdefiniowany tylko dla osób zalogowanych do systemu, użytkownik niezalogowany będzie widział przycisk który po naciśnięciu przeniesie nas do okna wyboru sposobu logowania.

W przypadku konsultacji w których udział mogą brać również osoby niezalogowane,  w podglądzie danej konsultacji, pod przyciskiem dostępna będzie opcja Weź udział bez logowania. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno proszące o podanie imienia i nazwiska oraz numer PESEL

W przypadku konsultacji określonych wyłącznie dla osób posiadających kontekst firmowy, użytkownik niezalogowany na kontakst firmowy, w podglądzie konsultacji otrzyma widok jak poniżej.

W przypadku konsultacji o statusie opublikowana, udzial bęzie zablokowany do czasu zmiany statusu na konsultowana.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.