Przejdź do treści

Pomoc

Zgłoszenia społeczne

Pozycja w menu pozwala użytkownikowi przejść do widoku Zgłoszeń społecznych utworzonych przez innych użytkowników bądź dodanych przez urząd. Widok udostępnia zestaw filtrów umożliwiających ograniczenie zbioru wyświetlanych zgłoszeń społecznych.

 

 

Zalogowany użytkownik ma możliwość przejrzenia zgłoszeń przesłanych przez siebie z wykorzystaniem przycisku


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.