Przejdź do treści

Pomoc

Logowanie standardowe

Do systemu można logować się również za pomocą logowania standardowego poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Aby zalogować się za pomocą adresu e-mail oraz hasła, należy wybrać na stronie głównej  Logowanie standardowe

 

oraz wprowadzić swój adres e-mail oraz ustalone hasło. Można zapamiętać dane logowania, aby nie wprowadzać ich ponownie przy kolejnej wizycie na stronie, w tym celu trzeba zaznaczyć pole Zapamiętaj mnie.

Uwaga!

Logowanie standardowe dostępne jest dopiero po pierwszym logowaniu Profilem Zaufanym. Po zalogowaniu za pomocą adresu e-mail i hasła nie są dostępne wszystkie funkcjonalności systemu.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.